О нама

Јавно комунално предузеће “7. Октобар” из Новог Кнежевца основано је 01. априла 1979. године од стране Скупштине општине Нови Кнежевац, Месних заједница и СИЗ-а за стамбене, комуналне и урбанистичке послове као: Комунална радна организација “7. Октобар” са седиштем у Новом Кнежевцу, улица Стевице Јовановића број 49.

Седиште

У складу са Законом о предузећима извршено је одговарајуће усаглашавање са одредбама истог, те је Комунална радна организација, Одлуком Скупштине општине Нови Кнежевац и доношењем новог Статута, дана 02. јула 1998. године, организована као Јавно комунално предузеће “7. Октобар” Нови Кнежевац и као таква уписана код Трговинског Суда Зрењанин у регистарски уложак бр. 1-833.

Законом о Агенцији за привредне регистре, дана 01. јула 2005. године извршено је превођење привредног субјекта у Регистар привредних субјеката, где је предузеће уписано под бројем БД. 46617/2005 као Јавно комунално предузеће “7.ОКТОБАР” Нови кнежевац, са седиштем у Новом Кнежевцу, улица Карађорђева број 49 са матичним бројем: 08128260 и бројем ПИБ-а: 101460125.

Двориште

У складу са Законом о јавним предузећима (“Сл. Гласник Републике Србије” бр. 119/2012) и Оснивачким актом Скупштине општине Нови Кнежевац, Управни одбор предузећа у функцији Надзорног одбора, дана 25. марта 2013. године усвојио је нови Статут предузећа усаглашен са одредбама истог, на који је, својим Решењем број: И-020-102 од 01. јуна 2013. године, Скупштина општине Нови Кнежевац дала сагласност.

Јавно комунално предузеће “7. Октобар” основано је и послује ради:

1. Обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга из оквира делатности које су им поверене;

2. Развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса;

3. Обезбеђивања техничко – технолошког и економског развоја.

У циљу обезбеђивања јавности о раду, предузеће ће путем свог wеб сајта редовно извештавати јавност о програму рада предузећа и реализацији истог, као и о другим битним чињеницама које могу бити интересантне за кориснике наших услуга.

ЈН 2021

ЈН 2020

ЈН 2019

Планови

ЈН 2018

2024


2023

2022

2021

2020

2019

2018

Сектор Водовод и канализација се састоји из две подгрупе:
- Водовод
- Канализација

У оквиру подгрупе водовод раде се следеће операције:
- Производња и дистрибуција чисте воде
- Изградња прикључака на водоводну мрежу
- Замена водомера
- Водоснабдевање се врши у 8 насеља преко 19 бунара. Укупна дужина водоводне мреже у општини је 109 км

У оквиру подгрупе канализација раде се следеће операције:
- Одржавање и одвођење отпадних вода
- Изградња прикључака на канализациону мрежу
- Чишћење канализационе мреже
- У току је изградња уличне фекалне канализационе мреже у насељу Нови Кнежевац. До сада су урађене 3 фазе од укупно 4 фазе

Прикључење на канализациону мрежу - Услови :

- 1. Препис листа непокретности-из Катастра

- 2. Захтев

- 3. Технички услови

- 4. Накнада – по ценовнику

- 5. Уговор

Прикључење на градску канализацију се почиње попуњавањем захтева у просторијама предузећа уз који је потребно приложити препис листа непокретности- који се набавља Катастру непокретности. Затим се на основу мерења на терену издају технички услови за одређени прикључак. Истичемо да се странка може сама одлучити да ли би желела да уради прикључење у сопственој изведби. Након прикључења потписује се уговор о прикључењу на канализациону мрежу ЈКП ради услужно извршење радова на прикључењу корисника на канализациону мрежу на основу понуде коју сачињава стручни тим предузећа.

ПЛАН РАЗВОЈА ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА 2020-2024 ГОД.

ЈКП "7 ОКТОБАР" је од "Агенције за енергетику" добио лиценце за обављање енергетске делатности и то за "Јавно снабдевање природним гасом", као и лиценцу за "Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас".


Радници који раде у Р.Ј. "Транспорт и дистр. природног гаса" оспособљени су да изводе комплетне радове приликом прикључења на уличну гасоводну мрежу, као и у оквиру законских обавеза врше редовну контролу и одржавање дистрибут. гасне мреже, годишњи и изванредни преглед унутрашње гасне инсталације корисника,отклањање пријављењих хаварија,цурење гаса, кварова на мерно- регулационим сетовима.У оквиру ове радне јединице обављамо:
- Кошење, сакупљање, утовар, превоз, сађење и неговање цвећа;
- Орезивање живе ограде, украсног шибља и крошњи;
- Обављамо послове на улици, гробљу, депонији и ван насељеног места.

На гробљу вршимо:
- Копање и затрпавање раке;
- Одржавање гробног места током целе године.
- Одржавамо чистоћу у Новом Кнежевцу и по Месним заједницима;
- Вршимо услугу према правним лицима; изношење контејнера;
- У оквиру наших делатности се још налази кошење травњака и резање живе ограде;
- Сакупљамо секундарне сировине.

КОНТАКТ

Јавно комунално предузеће 7. ОКТОБАР Footer Logo

Пословно име: Јавно комунално предузеће "7. ОКТОБАР"

Карађорђева 49, Република Србија


Централа 0230/82-052
Техничка служба 0230/83-191
Рачуноводство 0230/83-027
Дистрибуција гаса 0230/82-149

МБ: 08128260
ПИБ: 101460125
ЈББК: 84379


1. Војвођанскa банкa Кањижа, број текућег рачуна:
355-1003496-35 и наменских рачуна код исте банке,
бројеви рачуна: 355-1133064-10 и наменски за боловање 355-3200276715-93

2. Банка Интеса Нови Кнежевац,
број текућег рачуна: 160-931011-61.

3. Комерцијална банка Кањижа,
број текућег рачуна: 205-205628-27.

4. НЛБ Банка Суботица,
број текућег рачуна: 310-585-10.

5. Управа за трезор Нови Кнежевац,
број текућег рачуна: 840-716743-98.

Интернет:
office@jkp7oktobar.rs
www.jkp7oktobar.com